Equal

Záměrem projektu bylo zlepšení klimatu u velkých zaměstnavatelů směrem k přijímání a zaměstnávání osob s postižením nebo jiným sociálním znevýhodněním.

Podporované zaměstnávání pro sociálně odpovědné firmy

 • budeme se snažit využít, reagovat a rozvinout výsledky průzkumu v oblasti potřeby zaměstnavatelů, které byly získány v rámci přípravy Strategie rozvoje podporovaného zaměstnávání zpracované v rámci Akce 3 projektu EQUAL I,
 • na základě zmapovaných potřeb bude pro zaměstnavatele vytvořena nabídka vzdělávacího programu s přihlédnutím ke specifikům daného regionu,
 • v každém z regionů bude ve spolupráci s úřady práce vytipováno 40 – 50 velkých zaměstnavatelů,
 • v existujících agenturách pro podporované zaměstnávání (PZ) bude vytvořena pozice specialisty pro práci se zaměstnavateli, jeho role: systematická práce s podniky, personálně-právní poradenství podnikům při zaměstnávání osob se ZPS, konzultace zaměstnavatelům při úpravách pracovních podmínek nebo o pracovního místa,
 • každá z agentur pro PZ v projektu bude posílena personálně, aby mohla reagovat na příliv nových zájemců i z řad zaměstnavatelů,
 • v podnicích budou vytipovány 1 – 2 konkrétní osoby, které získají specializaci na práci s lidmi z cílových skupin, stanou se „záchytnými pracovníky“ – přirozenou pomocí,
 • těmto vytipovaným pracovníkům bude nabídnuto školení, jehož smyslem je “vyzbrojit” je povědomím o existenci znevýhodněných lidí, kteří mají zájem pracovat, stručně je seznámit s problematikou postižení, se způsoby práce s takovými lidmi, s možnostmi, jak je přijmout do pracovního kolektivu,
 • budou uspořádána krajská kola soutěže Stejná šance – Zaměstnavatel 2006,
 • bude uspořádáno školení pro nové pracovníky – specialisty pro práci se zaměstnavateli,
 • v návaznosti na projekt realizovaný v I. Kole EQUAL, při němž se začalo s benchmarkingem – porovnávání výsledků, efektivity atd. jednotlivých agentur, bude zpracován předpoklad finanční náročnosti PZ v jednotlivých krajích,
 • bude navržen systém „odhadu“ finanční náročnosti služby PZ u jednotlivých klientů,
 • výstupy mezinárodní spolupráce budou školící materiály pro zaměstnavatele, vytvoření obsahu stáží jednotlivých pracovníků z každé země, vytvoření kritérií posuzování “sociálně odpovědných zaměstnavatelů”, vytvoření mezinárodních standardů kvality pro podporované zaměstnávání.
 • Projekt je realizovaný v Libereckém, Pardubickém, Plzeňském, Středočeském a Ústeckém kraji.   Projekt byl zahájen v srpnu 2005 a předpokládaná doba trvání realizace projektu je 24 měsíců.

Partneři rozvojového partnerství jsou RYTMUS, Česká unie pro podporované zaměstnávání, Sdružení LEDOVEC, Jiskra (týdeník Benešovska, Vlašimska a Voticka), Úřad práce Most a společnost McDonald’s.

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Sdílejte na: