Jsme nevládní nezisková organizace, která od roku 1994 podporuje lidi se zdravotním postižením (především mentálním) v aktivním začleňování do života a to ve škole, v práci, v místě bydliště i při volnočasových aktivitách.

Využíváme přirozených zdrojů podpory ve společnosti. Volíme individuální přístup. Podporujeme lidi v uplatňování jejich práv. Činíme tak prostřednictvím poskytování sociálních služeb a realizací tematických akcí.

Co všechno děláme?

1. Lidem se zdravotním postižením poskytujeme sociální služby:

 • Sociální rehabilitace: zaměřujeme se na podporu soběstačnosti člověka a jeho zapojení do společnosti v běžných oblastech života.
 • Podporované zaměstnávání: pomáháme lidem se zdravotním postižením najít na běžném trhu práce zaměstnání.
 • Tranzitní program: pomáháme studentům praktických škol s přechodem do dospělosti. Zajišťujeme praxe na běžném trhu práce.
 • Tréninkový byt: mladí lidé s postižením si mohou vyzkoušet bydlení bez rodiny, pouze s podporou asistentů. Získávají tak zkušenosti s běžnými činnostmi v bytě, aby v budoucnu mohli bydlet samostatně.
 • Podpora samostatného bydlení: podporujeme lidi se zdravotním postižením při přechodu z ústavu či jiného bydlení do bydlení ve vlastním bytě.
 • Poradna: lidem se zdravotním postižením individuálně poskytujeme informace, poradenství a vedení za účelem sociálního začleňování.

2. Pravidelně realizujeme osvětové akce:

 • Týden pro inkluzi: cílem akce je šířit a podporovat myšlenku inkluzivního vzdělávání. Připojit se může jakákoliv škola, organizace, spolek, veřejná instituce i jednotlivec v konkrétně určeném termínu daného ročníku.
 • Stejná šance – zaměstnavatel roku: oceňujeme zaměstnavatele a firmy, které zaměstnávají lidi s postižením na běžném trhu práce.

3. Vzděláváme:

 • Akreditované kurzy: nabízíme více než dvě desítky akreditovaných kurzů na téma inkluze, plánování zaměřené na člověka, management, komunikace a právo.
 • Celoživotní vzdělávání: lidem s postižením nabízíme pravidelné vzdělávací kurzy, kterými si doplňují, prohlubují, obnovují nebo rozšiřují vědomosti a dovednosti.

Jaké jsou naše hodnoty?

1. Máme odvahu hledat nové cesty.
S nadšením přijímáme výzvy, které doba přináší. Rádi hledáme nové cesty – ke kvalitnějším službám, metodám či přístupům podporujícím jedinečnost každého člověka. Inovace přinášíme do způsobů pozitivní podpory i předávání našich znalostí a dovedností dalším lidem.

2. Odlišnosti jsou pro nás výhoda.
Věříme, že každý může něčím přispět a být platnou součástí, že každý člověk má pozitivní potenciál, který lze využít pro společný prospěch. Proto s úsměvem volíme přístup zaměřený na lidi, respektujeme jinakosti, máme mysl dokořán a zveme každého, aby o tom přemýšlel podobně.

3. Zapojujeme lidi s postižením.
V naší práci dbáme na to, abychom do všech aktivit zapojovali lidi s postižením. Využíváme jejich jedinečného pohledu a společně se učíme.

4. Řídíme se principy metody Plánovaní zaměřené na člověka
Objevujeme a pojmenováváme silné stránky, dary a nadání. Zapojujeme rodiny a blízké. Podporujeme samostatné a informované rozhodování. Zaměřujeme se na zlepšení kvality života podle představ člověka. Zohledňujeme zdraví a bezpečí. Nasloucháme srdcem.

Historie

Impulsem k založení bylo školení od organizace the American Jewish Joint Distribution Committee (JDC), jež se uskutečnilo v průběhu let 1992 – 1994, a které nás seznámilo se sociálním modelem zdravotního postižení, jenž byl základem nového přístupu k práci s lidmi, zejména pak s lidmi s mentálním postižením. Ten staví na respektu k lidským právům, na aktivní pomoci při začleňování do přirozeného prostředí, na podpoře samostatnosti a nezávislosti.

 • Rytmus vznikl už v roce 1994 jako občanské sdružení.
 • V roce 2014 jsme se transformovali na obecně prospěšnou společnost.
 • Od roku 2020 jsme Rytmus – od klienta k občanovi, z. ú. 

Rytmus – od klienta k občanovi, z.ú. je společnost zapsaná v rejstříku ústavů vedených Městským soudem v Praze, oddíl U, spisová značka 915. Změna právní formy z obecně prospěšné společnosti na zapsaný ústav proběhla 7.10.2020.

Rytmus – od klienta k občanovi, z.ú. vychází původně z občanského sdružení Rytmus, o.s., které vzniklo v roce 1994. V roce 2014 se transformovalo na obecně prospěšnou společnost a ústav je tedy již třetí právní formou.

Jsme akreditovanou vzdělávací institucí podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících u Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách u Ministerstva práce a sociálních věcí.

Sdílejte na: