Modelový systém podpory

Modelový systém podpory integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v běžných základních školách

Projekt zaměřený na kvalitu a individuální přístup ke vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami začleněných v běžných školách jsme realizovali od 1.1.2006 do 30.6.2008. Během této doby jsme uskutečnili v souladu s původním plánem celou řadu aktivit směřujících k naplnění cílů projektu.

Klíčové aktivity projektu jsme orientovali na dvě hlavní cílové skupiny –  žáky a studenty se zdravotním postižením individuálně integrované v běžných školách a na pedagogické pracovníky, především ředitele, učitele a asistenty pedagoga běžných škol.
Po celou dobu realizace projektu probíhala terénní práce speciálních pedagogů, zaměstnanců o.s. Rytmus, kteří v průběhu projektu pracovali individuálně s celkem 20 dětmi z 8 pražských škol, zpravidla 2x týdně s každým z nich, podle předem domluveného harmonogramu přímo v jejich domovských školách. Součástí terénní práce byla také týmová spolupráce s učiteli, asistenty pedagoga, rodiči žáků a poradenskými pracovníky, především při tvorbě, úpravách a naplňování individuálních vzdělávacích plánů a volbě společných vzdělávacích postupů.

Dalšími aktivitami provázejícími celou dobu realizace projektu bylo vzdělávání pedagogických pracovníků – učitelů, ředitelů a asistentů pedagoga. V rámci projektu jsme vytvořili nový kurz pro učitele ZŠ s názvem Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do běžných ZŠ v rozsahu 26 vyučovacích hodin, který byl akreditován v systému DVPP pod č.j. 10 869/2006-25-191. Inovovali a doplnili jsme také kurz pro asistenty pedagoga s časovou dotací 50 hodin Metody a formy práce ve třídě s individuálně integrovaným žákem nově akreditovaný v rámci DVPP pod č.j. 11 312/2007-25-243.

V rámci projektu jsme se zabývali také tranzitním programem – plánováním přechodu žáků se zdravotním postižením ze školy do práce. Zkušenosti, které jsme získali v praxi, byly následně využity ke zpracování stručné metodiky.

Ostatní aktivity projektu probíhaly v určitém, delším či kratším, časovém úseku. Byly to především obsáhlý výzkum podmínek pro integraci na vybraných školách, který vyústil ve zpracování výsledků a formulování standardů pro úspěšnou integraci, a uspořádání  1. národní konference o integraci s mezinárodní účastí Společné vzdělávání – dobré praxe.

V rámci projektu vzniklo několik nových produktů. Byly to už zmíněné vzdělávací kurzy, zpracované výsledky výzkumu se standardy pro úspěšnou integraci, metodika Tranzitní program ze školy do práce, český překlad materiálu Index inkluze, metodický film na podporu začleňování dětí se zdravotním postižením Zmizík bez zmizíku jako hrad bez hradu….  nebo DVD se 4 spoty propagujícími společné vzdělávání.

Sdílejte na: