Pacifik

Záměrem projektu bylo změnit situaci osob – nositelů plného invalidního důchodu podle §39, pís. a) zákona č. 155/1995 sb. O důchodovém pojištění prostřednictvím novely zákona o zaměstnanosti.

Projekt probíhal prostřednictvím spolupráce s  konkrétním pobytovým zařízením ve Středočeském kraji – Domovem Iváň, kde většinu obyvatel tvoří právě nositelé tohoto typu invalidního důchodu.

Zároveň probíhala spolupráce také se skupinou sebeobhájců (tj. lidí s postižením, kteří mluví sami za sebe a snaží se s pomocí ostatních odborníků prosadit zájmy osob s postižením).

Dále se projekt realizoval ve spolupráci s příslušnými Úřady práce a v  několika dalších zařízeních sociální péče ve Středočeském kraji, kde žijí znevýhodnění lidé, diskriminovaní ve svém přístupu k práci. Projekt tak reagoval na výzvu k vytvoření dílčích změn/opatření v prioritě  Posílení lidských práv a boj proti diskriminaci a rasismu. Součástí projektu bylo i vystoupení na ÚP ve spolupráci se sebeobhájci s cílem prosadit změnu ve vnímání těchto lidí  společností, překonání předsudků v možnostech jejich uplatnění na pracovním trhu.

Cílovou skupinou projektu byly osoby s mentálním postižením, které dlouhodobě žijí v zařízení sociální péče. U těchto lidí lze sledovat mnohostrannou  diskriminaci při využívání běžných zdrojů a porušování práv a to zejm. omezení ze strany lékařské posudkové služby, omezení vyplývající ze zbavení způsobilosti k právním úkonům a omezení při registraci na úřadu práce. Uvedené oblasti diskriminace a porušování práv byly  v projektu Pacifik postupně odkrývány a podrobně monitorovány. Získaný materiál posloužil jako východisko pro realizaci jednotlivých aktivit v navazujícím projektu Pacifik II.

Projekt byl podpořen prostřednictvím:
NROS, Blokový grant pro NNO finančních mechanismů EHP/Norska, 1. výzva (Zlepšení života v komunitách prostřednictvím aktivit a služeb NNO) – 90%, MPSV (10%)

Místo realizace:  Středočeský Kraj

Projekt trval od června 2007 do června 2008. Od 1.ledna 2008 byl realizován organizací Rytmus Benešov, o.p.s.

Sdílejte na: