Od klienta k občanovi

Projekt zaměřený na naplňování občanských práv lidí s postižením a na podporu odborné kapacity pracovníků Rytmusu.

Prvním cílem projektu Od klienta k občanovi je pomoci naplňovat občanská práva lidí s potížemi v učení. resp. s mentálním postižením. Dosáhnout tohoto cíle chceme pomocí následujících aktivit:

 1. Vytvoření a realizace vzdělávacího kurzu Moje práva. Stručný obsah kurzu: povinnost a právo, rozpoznání svých práv v různých oblastech života – (v zaměstnání, při využívání sociálních služeb, v partnerském životě,…), obhajoba a prosazování práv
 2. Vytvoření a realizace kurzu Snadné čtení – v tomto kurzu se jeho účastníci naučí porozumět složitému textu a naučí se jej převést do snadno srozumitelné formy. V rámci tohoto kurzu proběhne i zahraniční pracovní cesta do rakouské organizace Atempo, kde mají s touto problematikou bohaté zkušenosti.Výstupem této aktivity bude 25 textů, které budou převedeny do podoby tzv. snadného čtení.
 3. Vytvoření a realizace vzdělávacího kurzu Kvalita sociálních služeb – v tomto kurzu se účastníci dozvědí, jak by mělo fungovat poskytování sociální služby a jakým způsobem je možné kvalitu poskytované služby zhodnotit. Pro vlastní hodnocení bude vytvořen manuál, který bude obsahovat několik typů formulářů upravených v přístupné formě. Vytvořený manuál bude postoupen některému z členů Asociace hodnotitelů národních standardů kvality (NSQ) k oponentskému posudku. Součástí této aktivity bude provedení 8 hodnocení v pobytových službách pro osoby se zdravotním postižením a ve službě sociální rehabilitace.Tato aktivita reaguje na požadavek zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., který dává každému poskytovateli sociální služby povinnost zapojit cílovou skupinu do procesu hodnocení poskytování služeb.  Součástí projektu bude i poskytování osobní asistence.

Druhým cílem projektu je posílení odborné kapacity pracovníků organizace. Pro dosažení tohoto cíle absolvují pracovníci realizátora projektu zahraniční stáž v britské organizaci Speaking up.

Výstupy projektu:

 • metodika a obsah kurzu pro úpravu textů do snadného čtení
 • obsah kurzu Moje práva
 • metodika hodnocení kvality uživateli služby
 • 8 lidí bude pokračovat v práci prostřednictvím poskytované osobní asistence
 • 15 lidí dostane intenzivní podporu prostřednictvím kurzů, zvýší se jim pracovní kompetence a znalosti v oblasti ochrany práv znevýhodněných lidí
 • 8 zařízení sociálních služeb bude mít možnost absolvovat hodnocení kvality svých služeb netradičním a zcela inovovaným postupem přímo od svých potenciálních uživatelů, získají tak velmi cenný náhled na služby, které poskytují
 • 1 závěrečná zpráva z provedených hodnocení kvality bude zaslána veřejnému ochránci práv a jeho týmu
 • 800 příjemcům bulletinu portálu kvalitavpraxi.cz budou zaslány zprávy z hodnocení služeb a informace o projektu
 • 25 dokumentů bude převedeno do snadného čtení, tudíž zpřístupněno cílové skupině
 • 2 pracovnice prostřednictvím zahraniční stáže získají nové zkušenosti, které budou předávat dalším kolegům.

Projekt byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.

Sdílejte na: