Projekt transition

Kvalita přechodu ze školy do práce a profesionální intervence se ukazují jako klíčové pro úspěšné uplatnění mladých lidí s postižením na otevřeném trhu práce.

Hlavním cílem projektu transition! je vytvořit a rozšířit osnovy výcviku a dalšího vzdělávání tranzitních lektorů, které je založené na specifických potřebách cílových skupin a sociálně-politickém kontextu v partnerských zemích.

Základem pro vytvořeni osnov pro tranzitní pracovníky byl rakouský inovační příklad dobré praxe “Clearing” spolu se zpětnou vazbou národních partnerů po skončení pilotního výcviku.

Obsah osnovy  – CD-Rom:

1.) Základní informace o službě přechodu ze školy do práce najdete v informačním letáku a PowerPoint Prezentaci, která může byt využitá při dalším představení služ-by.

2.) 2 reálné případové studie s tranzitními plány jsou příkladem práce a objasnění procesu přechodu ze školy do práce:

 • Případová studie: Peter
 • Případová studie: Nilgün

3.) Portfolio přechodu ze školy do práce  ukazuje dokumentaci tranzitního procesu – písemnou dohodu a různé pracovní listy používané při poradenském procesu s mladými lidmi.

Obsah:
 • Obal na portfolio
 • Záznamový arch – Základní informace
 • Dohoda o Clearingu
 • Pracovní list: 9 věcí o mně
 • Pracovní list: Postoje a zájmy
 • Pracovní list: Zručnosti
 • Pracovní list: Profese, které se ke mně hodí
 • Pracovní list: Bodování profesí
 • Mapa: Tvorba akčního plánu
 • Path (Cesta): Planning Alternative Tomorrows with Hope (Plánování alterna-tivních zítřků s nadějí)
 • Mandala kvality života
 • Pracovní list: Příprava odborné praxe
 • Pracovní list: Reflexe odborné praxe
 • Pracovní list: Zpětná vazba odborné praxe
 • Plán kariéry

4.) Osnova přechodu ze školy do práce se skládá  z osmy modulů.

Každý modul obsahuje
 • popis pilotního výcviku
 • PowerPoint prezentaci a
 • zdroje (informační archy, cvičení atd.)
Popis Modulů:
Modul 1:Východiska pro Tranzitní služby

Model nabízí, s ohledem na principy inkluze, evropskou lidsko-právní legislativu, an-tidiskriminační legislativu a gender mainstreaming, základní informace o tranzitní službě ze školy do práce. Ty jsou představeny prostřednictvím příkladu rakouské služby „Clearing“, jejích hlavních cílů, cílové skupiny, rozsahu služby a jednotlivých kroků v procesu.

Modul 2:Partnerství se školami

Tento modul se zabývá sítí tranzitních pracovníků. Ukazuje odlišné světy mladých lidí, stádia a výzvy kterými musí projít. Jsou procvičeny způsoby představování tran-zitní služby školám a jejich ředitelům.

Modul 3:Školící metody

Jsou představeny a vysvětleny různé učební postupy a metody– vizuální, sluchový, hmatový/kinestetický. Je vyzdvižena důležitost sociálních dovedností pro úspěšnost zaměstnání a výcvik sociálních dovedností.

Modul 4:Techniky poradenství

Nezbytné poradenské dovednosti jsou procvičeny a vysvětleny na základě komuni-kačních teorií (Watzlawick a Schulz von Thun), metod aktivního naslouchání (Carl Rogers) a poradenství zaměřené na rozhodnutí (Berg/DeShazer).

Modul 5:Hodnocení schopností

Jsou představeny a vyzkoušeny různé přístupy k hodnocení a odpovídající nástroje, které mohou být využity u mladých lidí během tranzitního procesu: standardizované i nestandardizované, vytvořené lektorem, praktické i tvůrčí nástroje (použití fotografií a obrázků s pracovní tématikou, Melba, IDA…)

Modul 6:Individualizované tranzitní plánování

Jako důležitý nástroj při tranzitní službě je představen koncept Plánování zaměřené-ho na člověka. Jsou představeny a vyzkoušeny metody Plánování zaměřeného na člověka: „Path, Maps a Quality of Life Mandala.

Modul 7:Pracovní postup & Partnerství se Zaměstnavatelem

Je představena práce přechodu ze školy do zaměstnání prostřednictvím německého projektu ACCESS. Jsou shromážděny argumenty a představeny metody vyjednávání se zaměstnavateli.

Modul 8:Zvládnutí Tranzitního procesu

Krok za krokem je názorně vyložen kompletní tranzitní proces. Je předveden stan-dardizovaný způsob dokumentace procesu v tranzitním portfoliu. Jsou zdůrazněny úspěchy tranzitní služby a je procvičována argumentace pro přesvědčení hlavních zájmových skupin.

Sdílejte na: